Όροι χρήσης

Γενικά

Οι παρόντες όροι χρήσης καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας Κωνσταντίνος Παπουτσής (εφεξής η “Ιστοσελίδα”). Η Ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από τον Παπουτσή Κωνσταντίνο (εφεξής ο “Ιδιοκτήτης”).

Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης (εφεξής ο “Χρήστης”) δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, λογισμικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και διεθνούς δικαίου.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αναπαράγεται, αντιγράφεται, πωλείται, μεταπωλείται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Ιδιοκτήτη.

Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν και τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και των λοιπών εφαρμοστέων νομικών διατάξεων.

Ο Χρήστης υποχρεούται να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην Ιστοσελίδα, τα συστήματα και τα δίκτυα που την υποστηρίζουν ή/και να επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία της.

Ο Χρήστης υποχρεούται να παρέχει αληθείς και ακριβείς πληροφορίες κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Ο Χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια παράνομων ή επιζήμιων πράξεων.

Ο Ιδιοκτήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά, ο Ιδιοκτήτης δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι πάντα διαθέσιμη και ότι δεν θα εμφανιστούν σφάλματα ή διακοπές.

Ο Ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που τυχόν προκληθεί από την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της.

Ο Ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας, τα οποία έχουν διαπραχθεί από τρίτους.

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Ιστοσελίδα.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων όρων χρήσης συνεπάγεται την αποδοχή τους από τον Χρήστη.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των όρων αυτών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν οποιοσδήποτε όρος από τους παρόντες κριθεί άκυρος ή μη εκτελεστός, ο όρος αυτός θα διαγράφεται, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ιδιοκτήτη στο info@papoutsiscostas98.gr.